terug terug - nieuwsarchief naar archief

Ontwerpproces voor 9 hectare Eendragtspolder binnenkort van start

13 oktober 2015

Het Recreatieschap Rottemeren start binnenkort met betrokkenen uit de omgeving een ontwerpproces voor de inrichting van een terrein van negen hectare in de Eendragtspolder.

Het terrein ligt tussen de roeibaanaccommodatie en het dorp Zevenhuizen en is vorig jaar aangekocht door het recreatieschap. Het schap zet in op een inrichtingsplan dat breed gedragen wordt. Eind oktober vindt een ontwerpsessie plaats met betrokkenen. Het ontwerp wordt half november tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de bewoners van Zevenhuizen en andere geïnteresseerden.

In september en oktober heeft het Recreatieschap Rottemeren twee voorbereidende bijeenkomsten gehad met een kleine groep betrokkenen, met daarin onder andere enkele omwonenden, het platform Herinrichting Eendragtspolder en de Stichting Willem-Alexander Baan. Zij hebben meegedacht hoe bewoners en belanghebbenden goed betrokken kunnen worden en hoe gezamenlijke ideeën, wensen en belangen bij elkaar gebracht kunnen worden.  

Breed draagvlak
Een van de gespreksonderwerpen was de mogelijke realisatie van parkeergelegenheid op de negen hectare. Dit vanwege evenementen op de Willem-Alexander Baan, zoals het WK roeien in 2016. Afgesproken is dat bij de ontwerpsessie wordt uitgegaan van de aanleg van groene parkeerplaatsen die tijdens een beperkt aantal evenementen op de roeibaan worden gebruikt. Voor het overige deel van het terrein wordt gekeken welke leuke ideeën de betrokkenen hebben om het gebied in te richten. Realisatie vindt plaats als er breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak is voor het ontwerp.

Interactieve ontwerpsessie met betrokkenen
Aan de ontwerpsessie nemen de betrokkenen deel die bij het vooroverleg aanwezig waren, aangevuld met mensen die zij hebben voorgedragen. Ook inwoners die tijdens de informatieavond van afgelopen februari ideeën hebben geopperd voor de inrichting van het terrein, worden uitgenodigd.

Inloopavond voor bewoners 
Bewoners en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om tijdens een inloopavond half november hun mening te geven over het ontwerp. Definitieve besluitvorming over de inrichting vindt daarom pas na de inloopavond plaats. De datum en locatie van de inloopavond worden binnenkort bekendgemaakt.